یک دانشجوی خوشفکر با دغدغه تحول در گوشه ای از صنعت ایران