چهارشنبه صبح به دعوت مدرسه منظومه خرد
به بررسی و ارزیابی پروژه های دانش آموزان پرداختیم
همیاری و تمرین خلاقیت برای کشف و حل مساله های واقعی