شکیبایى دو گونه است: شکیبایى بر آنچه خوش نمى دارى و شکیبایى در آنچه دوست مى دارى.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام
نهج البلاغه؛ حکمت پنجاه و پنج