امیرالمؤمنین علی علیه السلام

دانش، میراثى است گزین
و آداب، زیورهاى نوین جان و تن
و اندیشه، آینه روشن

نهج البلاغه (سید رضی) ترجمه (سید جعفر شهیدی)