سومین دوره کیمیا کالج

ویژه جمعی از مدیران و کارشناسان فعال

در پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، بانکها و شتابدهنده ها