موضوع اصلی برنامه
بررسی اتفاقات عجیب دقایق پایانی بازی تراکتورسازی و نفت