روزی سه وعده جای غذا غبطه می‌خورم
هرشب به حال اهل بکا غبطه می‌خورم

...

دارد تمام می‌شود این ماه اشک و خون
هر دم به ماه خون خدا غبطه می‌خورم