چلو کباب بختیاری با زیتون پرورده و سایر مخلفات
جای شما خالی D: