بیایید قدری تعطیل کردن و تعطیل بودن را واکاوی کنیم. به هر حال گروهی از افراد تصمیم گیرنده در بخش دولتی تصمیم گرفتند که به دلیل افزایش آلودگی هوا مدارس تهران تعطیل شود. چالشی که به نظر می رسد در شهرهای دیگر کشور مشاهده خواهیم کرد.

تعطیلی مدارس، مساله این نوشتار نیست. اما تعطیلی اذهان دانش آموزان و بخش اعظمی از کنش گران نظام آموزش و پرورش موضوع این نوشتار است.

می خواهم در همین ابتدا پرش کنم به انتها و چند پیشنهاد دهم:

 

پیشنهادم به پدرها و مادرها:

لطفا در جمع خانواده خود، همین امشب چند دقیقه درباره آلودگی هوا گفتگو کنید. به نظر می رسد در این روزها برخی از گفتگوها حاکی از این است که فرزندی در یک خانواده از تعطیلی مدرسه خوشحال است. امشب از او بپرسید آیا می داند میزان هزینه خسارت ناشی از آلودگی هوا برای کشورمان چقدر است؟ در کنار او بنشینید و با هم جستجو کنید و یک گزارش معتبر را بیابید. مثلا این عبارت را جستجو کنید:

" گزارش پیامدهای زیست محیطی آلودگی هوا "

(این گزارش را دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد ۹۶ منتشر کرده است.)

درباره آلودگی هوا در خانواده خود گفتگو کنید. یک گزارش را با همدیگر مرور کنید. با هم صحبت کنید. ببینید که آینده زندگی خودتان و خانواده تان و شهرتان چگونه با اقدامات خودتان ارتباط دارد.

 

پیشنهادم به معلمان:

لطفا فکر کنید و ببینید درسی که در مدرسه می دهید با ماجرای آلودگی هوا چه ارتباطی دارد؟ یک معلم ریاضی چگونه می تواند یک زنگ درسی خود را طوری طراحی کند که مباحث کلاس درس مرتبط با موضوع آلودگی هوا باشد؟ درباره هر درسی که معلم آن هستید، قدری فکر کنید. کلاس درس خود را در مدرسه به گونه ای طراحی و اجرا کنید که آگاهی و توجه خودتان و شاگردانتان، درباره آلودگی هوا افزایش یابد.

 

پیشنهادم به مدیران مدارس:

جلسه ای را طراحی کنید و با معلمان درباره آلودگی هوا گفتگو کنید. در این جلسه پرسشگری کنید و ببینید به نظر همکارانتان، مدرسه شما چه نقشی در این چالش ملی می تواند ایفا کند. اگر مدیر یک مدرسه هستید، جستجو کنید و ببینید مدارس کشورهای مختلف دنیا در موضوع آلودگی هوا چه ایده ها و تجربه هایی دارند؟ چگونه با مشارکت معلمان، خانواده ها و دانش آموزان می توان یک کنش اجتماعی اثربخش را در این باره ایجاد کرد؟

 

بله؛ مدارس تعطیل می شوند

اما این تصمیم خانواده ها، تصمیم معلمان و تصمیم مدیران مدارس است که با تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، فکر و عمل خود را در این باره تعطیل کنند یا در این چالش، یک کنش موثر داشته باشند.

 

این یادداشت در سال هزاروسیصدونودوشش در کانال تفکر سیستمی منتشر شده است