در مجالی درباره ی بازی های آموزش مدیریت می نویسم؛ نود و چهار به امید خدا