ابتدا این یادداشت را بخوانید: خدا از زبان دیگران پاسخ می دهد؛ نوشته مسیح کریمیان

یادمان باشد همیشه امکان دارد یکی از مسایل حل نشده ی دنیا به دست یکی از دور و بری های ما حل شود... این جمله مرا یاد یکی از کلیدواژه های مهم در فرآیند کشف و حل مسأله با نگاه TRIZی انداخت. منابع! ... تعریف TRIZ از منبع این است: به هر چیزی در درون یا اطراف سیستم فنی که از حداکثر ظرفیت آن استفاده نشده است... یعنی سیگنال هایت را حساس کن به یافتن منابع ... فرقی نمی کند! شاید منبع کشف ایده برای فردی، یک کودک 6 ساله باشد و برای دیگری یک پدربزرگ 60 ساله ... گاهی می شود که بیکار بود و نشست و این منابع اطراف را لیست کرد ... اما اگر ذهنت اینرسی داشته باشد به این که ایده ها را تنها متخصصان تولید می کنند دیگر باید بی خیال خلاقیت شوی! ... ناامید شدی؟ ناامید نشو! ... خدا از زبان دیگران پاسخ می دهد ... گوش کن! می شنوی؟!


مطالب مرتبط: