دانشگاه آزاد به لحاظ تعداد دانشجوی دکتری مقام اول را در بین دانشگاه های دولتی و غیرانتفاعی کسب کرده است

منبع: ایرنا