من آن صیدم که از ذوق گرفتاری ندانم کیست صیادم 

میرزا محمد علی صائب تبریزی