آثار باستان شناسی و مردم شناسی و برخی اسناد تاریخی