در طی گفتگو افراد یاد می گیرند که چگونه با هم فکر کنند و این تنها به معنای تحلیل یک مسأله ی مشترک و یا خلق دانش مشترک نیست، بلکه به معنای ایجاد یک حساسیت و توجه دسته جمعی است که در آن افکار، احساسات، و نتیجه ها تنها مربوط به یک فرد نیست، بلکه به کل گروه مربوط است. 

ویلیام ایزاکس