خدا رحمت کند ایشان را ... وقتی شنیدم فرزندانشان راه ایشان را ادامه داده اند، خیلی خوشحال شدم
سلام خدا بر امام رضا