صبح جمعه ... آغاز یک سفر ... مسافر رشت هستی؛ شهر باران