- ساعت 10:30 زنگ زده ایم آژانس، گفته تا 10 دقیقه می آید، تا 20 دقیقه هم نرسید ... رفتم آن سوی خیابان و دربست گرفتم
- ساعت 11:20 رسیدم به دیداری که قرار بود از 11 شروع شود ...
- دبیرخانه یک جشنواره ...
- ساعت 13:15 تماس می گیرم با حمیدرضا وعده دیدار می کنیم برای عصر
- روی پیامک یکی دو کار را چک می کنم
- به دوستی که رفته سفر، پیامک می زنم: خوش بگذرد ...
- دیدار عصرگاهی به شام ختم می شود؛ حوالی میدان انقلاب و در خیابان نصرت

...