• چند سازمان ایرانی را می شناسیم که دغدغه های جدی برای حل مساله های سرمایه های انسانی خود دارند؟
  • چند سازمان ایرانی را می شناسیم که مدیرانش شبانه روز در جست و جوی کشف مساله ها و طراحی راه حل های توسعه ظرفیت یادگیری در سرمایه های انسانی هستند؟
  • چند سازمان ایرانی را می شناسیم که وقتی به معرفی مجموعه خود می پردازند، داستان سازمان خود را با سرمایه های انسانی آغاز می کنند؟