- پر از تماس تلفنی و هماهنگی
- وب گردی!
- قدری مطالعه کتاب
- یه کم تلویزیون
- جمع و جور کردن آرشیو رنگ و رو رفته یاددشت و جزوه و ...
...