• هر کجای ایران که هستیم، نیم نگاهی به طبیعت داشته باشیم. شاید برداشتن چند دانه از زباله های روی زمین، لبخند بهاری طبیعت را دلنشین تر کند. هموطن های خودمان را دعوت کنیم که چند دانه از زباله های روی زمین را هم ایشان بردارند.
  • هر کجای ایران که هستیم، اگر دیدیم فردی یا افرادی زباله های خود را در طبیعت رها می کنند، بی تفاوت نباشیم. با زبان خوش با ایشان گفتگو کنیم. با سلام شروع کنیم و تبریک سال نو. 
  • هر کجای ایران که هستیم، اگر دیدیم افرادی در جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت همتی دارند و این کار را با حضورشان در هر منطقه ای، برای چند دقیقه انجام می دهند. از ایشان تشکر کنیم. با سلام شروع کنیم و تبریک سال نو. این تشکرها، حال آدم ها را خوب می کند. ساده است ...