بانگ تکبیر ز امواج فضا می‌آید
گوش باشید که آوای خدا می‌آید
...