به امید خدا از دقایقی دیگر جلسات کاری امروز آغاز می شود
پانزدهمین روز بهار ... فروردین ماه به نیمه رسید