این که شنونده باشی و خوب گوش کنی، تمرین می خواهد. تمرین مستمر