هم اکنون در شبکه چهار، تفاوت اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد نفتی