ضعف شدید مدیریت و بی‌تدبیری تمام؛ از استانداری تا سایر نهادها و سازمان‌ها