وقتی فکر می کنی که کی قرار است حوصله داشته باشی برای خواندن ایمیل ها و نوشتن پاسخ ها