وعده و وعیدهای که هیچ وقت رنگ واقعیت نگرفت ...

 از هدیه فیفا که به دست مسوولان وقت رسید اما به دست بازیکنان نرسید تا آپارتمان فدراسیون برای هر یک از بازیکنان