این چند سطر را می توانید بخوانید و داستان آن روز را مرور کنید ... یادش بخیر