به صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر و مراکز نوآوری اشاره می کند 

درباره توجه به جوانان در اقتصاد جدید صحبت می کند ...