دومین دیدار و گفتگو با یکی از اساتید مدیریت درباره ایده ای تازه