بگذاریم دانشگاه های خوب و معدود ما پژوهش کنند

به جای این که صرفا به توسعه کمی بپردازیم