امروز قدری خواندم ... کتابی به کوشش: دکتر ابوالفضل قاضی