سخن از فرهنگ، سیاستگذاری و قدری فرآیند تصمیم سازی ها