مخاطبان: جمع کوچکی از جوانانی که کسب و کارهایی نوپا راه انداخته اند / زمان: عصر دوشنبه ای که گذشت ...