از چالش های نظام پولی - بانکی تا ساختار حاکمیت شرکتی در سازمانهای دولتی و شبه خصوصی