امان از میان برنامه هایی که بد موقع پخش می شوند ... نامناسب طراحی می شوند ...