سطری روی دیوار کافه رستورانی در راه رشت
نوشته بود: خسرو شکیبایی چه زیبا گفت