زنده یاد محمود نامجوی
نوشته اند:
ز نیرو بود مرد را راستی
ز سستی کژی زاید و کاستی