خوشا به حال آن ها که در لحظه ی تحویل سال در صحن و سرای حرم امام رئوف هستند ...