- آخرین خبر این که یه جمعی از دوستان و اساتید دانشکده یه گروه وایبری راه انداخته اند و فرصت های کاری مهندسی صنایع را به یکدیگر اطلاع می دهند
- ساعت 20 به کلاسی نرسیدم از خستگی و کسالت یک بیماری
- خبر سقوط هواپیما همیشه ناراحت کننده است؛ امروز ناراحت شدیم. آرزوی صبر برای خانواده هایی که عزیزان خود را از دست دادند ...
- امروز با دوستی درباره پنجشنبه پیش رو صحبت می کردم و این که پنجشنبه کلاس آخرم است در جایی. این کلاس های آخر همیشه قصه دارند ... خاطره هایشان می ماند
- از امشب مطالعه کتاب تازه ای را آغاز می کنم, ان شاء الله

- ...