... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

۱۱۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

اخیرا همفکری هایم با یکی از شرکت های همکار این طور شده! ... نشست های صبحانه

کلی عکس گرفتم! از زوایای مختلف ... شاخه گلی روی میز بود ... در یک گلدان کوچک

صبح شنبه ای که گذشته یک جلسه و صبحانه کاری داشتیم در یکی از رستوران های طهر!ن

بدون سطر؛ 247

نوشته اند: مقدم مدعوین و میهمانان محترم را به مراسم اختتامیه هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد گرامی می داریم.

...

نشست اختتامیه آغاز می شود

...

مرور مفاهیم مسوولیت اجتماعی، کنش گر اجتماعی و مشارکت اجتماعی در سالن اصلی کنگره دانش اعتیاد

...

سومین روز کنگره دانش اعتیاد است. دقایقی پیش برخی از آمار و ارقام مسایل مربوط به اعتیاد را شنیدیم

...

بدون سطر؛ 246

بدون سطر؛ 245

بدون سطر؛ 244

بدون سطر؛ 243

و هم اکنون پایان ارایه ی استادی از دانشگاه UNSW

...

در سالن یک ارایه ای را با محوریت دادگاه درمان مدار شنیدیم ... اعتیاد؛ سیستم درمانی؛ سیستم قضایی

...

از سالن هفت می روم سالن دو ... از ارایه های مساله های اعتیاد و نوجوانان به ارایه های دانش اعتیاد و بایولوژی

...

کنگره دانش اعتیاد ادامه دارد ... نیمروز اول روز دوم رو به پایان است

پنجاه دقیقه تاخیر ... در شروع نیم روز دوم روز اول

یکی از سخنران ها به تاریخ تحول درمان اعتیاد در ایران نگاهی کوتاه داشت

اینجا هشتمین کنگره دانش اعتیاد است و در حال شنیدن سخنرانی استادی از دانشگاه UCLA

الان؛ شبکه چهار؛ مستند آشنایی با نوآوری نظام یافته ... قسمت دوم (سال تولید: 1385)

...

طهر!ن. ونک. ترافیک. موبایل. مطالعه

...

دوشنبه ای که گذشت و سه شنبه ای که در راه است

...

پوستر کنفرانسی علمی روی یکی از دیوارها نصب شده بود که از آن عکس گرفتم و فرستادم به چند تن از دوستان

امروز یعنی دیروز! در مجموعه ای جلسه ای داشتم که ایده ها و بهانه هایی برای همکاری مشترک مرور شد ...