... روزگار پیچ!یدهـ ...

نوآوری . پویایی . یادگیری . زندگی

بدون سطر؛ 10

بدون سطر؛ 10

پیشنهاد خوب دیگر کیانیان: داشتن و خواندن کتابهای مرجع در خانه ها!

رضا کیانیان با مردم درباره آلودگی هوا سخن گفت و بعد آلودگی فکرهایمان!

توصیه خوب رضا کیانیان به اداره زندان ها! درباره توسعه طرح های تشویقی کتابخوانی ...

رضا کیانیان در شبکه چهار درباره کتاب خوانی سخن می گوید ... خیلی خوب!

وقتی وقت کم است ...

صحبت مان درباره مجموعه ای از ایده ها بود ...

بدون سطر؛ 9

بدون سطر؛ 9

فکر کردن به گفت و گوی فردا؛ به دیدار پس فردا!

بدون سطر؛ 8

بدون سطر؛ 8

سرعت!

فرم های بی خاصیت! فرآیندهای اضافی اداری ...

...

سخن گفتن از پویایی شناسی سیستمها در بزرگراه حقانی!

...
بدون سطر؛ 7

بدون سطر؛ 7

سه چیز است که هر کس داشته باشد، زندگى بر او شیرین نیست: کینه، حسد و بد اخلاقى. غررالحکم ، ح 4663

خنده دار است یا گریه دار ؟! انگار نمی فهمم برخی را ...

دارم به فرودگاه فکر می کنم... به مهاجرت دو دوست

بدون سطر؛ 6

بدون سطر؛ 6

صبح امروز در یک مدرسه جلسه ای دارم. چندماهی است مدرسه نرفته ام !!

خداحافظی می کنیم ... او می رود برای ناهار؛ من برای شام

چای؛ لیمو؛ عسل ...

...
بدون سطر؛ 5

بدون سطر؛ 5

وقتی قدری قدم می زنی ...

کوچ از دنیا نزدیک و شتابان است ... غررالحکم